"ShugoArts Show"

 

ShugoArts, Tokyo, Japan

 

20. 03. 2015 – 11. 04. 2015

 

Artists: Candice Breitz, Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Carsten Holler, Mitsuhiro Ikeda,

Leiko Ikemura, Ikezaki Takuya, Runa Islam, Iwanaga Tadasuke, Ilya Kabakov,

Teppei Kaneuji, Shinichiro Kano, Masato Kobayashi, Aki Kondo, Kesang Lamdark,

Lee Kit, Naofumi Maruyama, Makiko Masutani, Boris Mikhailov, Ritsue Mishima,

Chihiro Mori, Morimura Yasumasa, Takuma Nakahira, Ylva Ogland, Taguchi Kazuna,

Yoriko Takabatake, Shigeo Toya, Jun Yang, Tomoko Yoneda

 

 

 

ShugoArts

5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku

Tokyo 135-0024

 

tel: 03-5621-6434

fax: 03-5621-6435

email: info@shugoarts.com

shugoarts.com/en/archives/10125/